Podujatia

Celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov 2023

V piatok 22. septembra sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnilo Celoslovenské stretnutie chrámových hudobníkov. Stretnutie pripravila Hudobná subkomisia Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s Teologickým inštitútom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka, Spišským biskupstvom, spoločnosťou Pro populo, s. r. o., Liturgickým inštitútom Jána Jaloveckého v Košiciach, Ústavom sakrálneho umenia v Spišskej Kapitule a Komisiou pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy.
Na stretnutie prijalo pozvanie bezmála 50 cirkevných hudobníkov z celého Slovenska. Témou stretnutia bola Kancionálová tvorba v strednej Európe po II. vatikánskom koncile a súčasné trendy v cirkevnej hudbe. Stretnutie svojimi príhovormi otvorili Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor a člen HS LK KBS, a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a predseda HS LK KBS. S prvou prednáškou vystúpil odborník na posvätnú liturgiu, pedagóg Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a kňaz Brnianskej diecézy,
Doc. Pavel Kopeček. Vo svojej prednáške objasnil vývojové etapy Jednotného kancionála. Zmienil, že „piesne, ktoré kancionál obsahuje, neboli určené len k liturgii, ale sú to piesne, ktoré si kresťan môže spievať aj mimo kostola – pri práci, pri osobných modlitbách“. Po krátkej prestávke nasledovala prednáška poľského odborníka na cirkevnú hudbu a rektora Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove prof. Roberta Tyrału. Prof. Tyrała zmienil všetky kancionály, ktoré sa v poľských diecézach používajú. Prítomným tiež predstavil štruktúry, ktoré sa zaoberajú cirkevnou hudbou v Poľsku a procesy, ktoré predchádzajú schváleniu hudobných diel, ktoré sú určené pre používanie pri liturgii. Svoju prednášku uzavrel osobnou skúsenosťou: „keď som bol zodpovedný za cirkevnú hudbu v Krakovskej arcidiecéze, pripravovali sme cestu pápeža Benedikta XVI. do Krakova. Sv. omša bola na slávnosť Nanebovstúpenia Pána v roku 2006 a bola veľmi starostlivo pripravená, vrátane hudby. Myšlienkou bolo, aby sa veriaci prítomní na liturgii zapojili do spevu zboru, ktorý spieval známe kancionálové piesne vo viachlasnej úprave. Pápež Benedikt XVI. slávil liturgiu na Błoniach v Krakove a zúčastnilo sa jej viac než milión veriacich. Po skončení sv. omše kardinál Stanisław Dziwisz, vtedajší metropolita Krakova, Svätému Otcovi povedal, že sv. omša bola veľmi pekná a pápež Benedikt XVI. mu odpovedal: táto liturgia bola krásna, pretože počas nej znela nádherná hudba.“ Popoludňajšiu časť programu otvorila prednáška prof. Anette Papp, ktorá je vedúcou Katedry hymnológie na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti. Vo svojej prednáške predstavila kancionály, ktoré v Maďarsku vznikli po II. vatikánskom koncile. Hovorila tiež o pokoncilovej obnove cirkevnej hudby v Maďarsku. Okrem iného uviedla, že: „nemáme inde v Európe takú časť protestantskej a katolíckej cirkvi, ktoré by spoločne používali toľko piesní, ako kresťania v Uhorsku.“ Záverečnú prednášku predniesol prof. Richard Mailänder, riaditeľ Úradu pre cirkevnú hudbu arcidiecézy Kolín nad Rýnom, ktorý sa s účastníkmi spojil online. Prednáška prof. Mailändera bola zameraná na prípravu aktuálneho vydania nemeckého kancionála Gotteslob, ktorý bol vydaný v roku 2013. Veľmi podrobne hovoril o metodike prípravy spevníka a tiež o problémoch, s ktorými sa pri jeho tvorbe stretli pri prvom vydaní v roku 1975 a tiež v roku 2013. V závere sa tajomník HS LK KBS Jozef Vaško poďakoval prítomným za účasť a za spoločne prežitý čas. Po sérii prednášok nasledovala komentovaná prehliadka Katedrály sv. Martina, ktorú pre účastníkov pripravilo Spišské biskupstvo. Archivárka Spišského biskupstva Monika Bizoňová predstavila záujemcom dejiny Spišskej Kapituly a ukázala im zaujímavosti katedrály. Program stretnutia zakončila modlitba spievaných vešpier, ktorým predsedal Mons. Marek Forgáč. Hudobne ich sprevádzali organista Marek Cepko, znalec HS LK KBS, a Schola cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka pod vedením Olivera Jaroša.
Vďaka za podporu tohto podujatia patrí mediálnym partnerom: TV LUXKatolíckym novinámTlačovej kancelárii KBS a Rádiu LUMEN a partnerovi: Penziónu St. Martin v Spišskej Kapitule.